Polityka Prywatności

 

I. Postanowienia ogólne

 

Dbając o prywatność i zapewnienie wysokiego standardu ochrony danych osobowych użytkowników strony www.ogniskomilosci.pl (dalej zwanego Stroną), Stowarzyszenie „Ognisko Miłości” z siedzibą Olsza 33, 95-063 Rogów (dalej zwane Stowarzyszeniem) przedstawia najważniejsze informacje o sposobie i zakresie przetwarzania danych osobowych użytkowników Strony (dalej zwanych Użytkownikami).

 

Polityka Prywatności zawiera informacje o tym, w jaki sposób będą gromadzone, a także w jaki sposób przetwarzane dane osobowe Użytkowników Strony przez Stowarzyszenie. Stowarzyszenie zapewnia, że wszelkie działania podejmowane w ramach Strony są zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa polskiego i unijnego.

 

Administratorem danych osobowych Użytkowników Strony jest Stowarzyszenie „Ognisko Miłości” w Olszy. Ze Stowarzyszeniem Użytkownik może się skontaktować drogą telefoniczną – 693 468 233 oraz drogą mailową poprzez adres e-mail: olszaognisko@gmail.com

 

II. Cel i podstawy prawne przetwarzania danych

 

1. Administrator przetwarza dane osobowe niezbędne do świadczenia i rozwoju oferowanych usług, dostępnych za pośrednictwem Strony oraz poszczególnych jej funkcjonalności.

2. Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:

a. do obsługi wpłat online na rzecz Stowarzyszenia (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO albo art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) oraz w celu wykonywania obowiązków prawnych w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej, w szczególności na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( art. 6 ust. 1 lit. c) RODO)

b. komunikacji z Użytkownikiem po zapisie na rekolekcje w celu dostarczenia mu niezbędnych informacji oraz budowania pozytywnych i rzetelnych relacji z Nim, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

c. promowania przez Administratora produktów i/lub usług własnych poprzez kierowanie drogą elektroniczną informacji marketingowych (newsletter), o ile Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie takich powiadomień za pośrednictwem e-mail (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

e. w celach analitycznych i statystycznych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na prowadzeniu weryfikacji aktywności Użytkowników i ich preferencji dla optymalizacji usług i produktów oraz stosowanych funkcjonalności Strony (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

f. ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na ochronie jego praw (art. 6 ust. 1 lit. F RODO)

 

III. Okres przetwarzania danych osobowych

 

1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do zachowania zgodności z przepisami prawa, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, jednak nie dłużej niż 3 lata liczone od dnia rozwiązania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu wycofania udzielonej zgody z zastrzeżeniem, że wycofanie tej zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania danych, którego dokonano przed tym wycofaniem.

 

IV. Informacje o przetwarzaniu

 

1. Dane osobowe w zależności od celu przetwarzania mogą zostać ujawnione:

a. podmiotom powiązanym z Administratorem;

b. podmiotom współpracującym z Administratorem;

c. podwykonawcom, w szczególności podmiotom dostarczającym i obsługującym wybrane systemy i rozwiązania informatyczne;

d. podmiotom obsługującym płatności internetowe;

e. podmiotom świadczącym usługi kuriersko-pocztowe;

f. kancelariom prawnym.

2. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora, nie będą/będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych.

 

V. Prawa osób, których dane dotyczą

 

1. Użytkownik Strony ma prawo:

– dostępu do treści swoich danych osobowych;

– sprostowania danych;

– usunięcia danych;

– ograniczenia przetwarzania danych;

– przenoszenia danych;

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, odbywającego się na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora;

– wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.

2. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, w której uzna, że przetwarzanie narusza jego prawa i wolności.

3. W procesie przetwarzania danych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

 

VI. Postanowienia końcowe

 

1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszej Polityce Prywatności jednocześnie zapewniając, że prawa Użytkowników wynikające z niniejszego dokumenty nie zostaną ograniczone.

2. O wszelkich zmianach w Polityce Prywatności Użytkownik zostanie poinformowany poprzez komunikat dostępny na Stronie.