fbpx
Ognisko Miłości

Komunikat prasowy

OJCIEC MODERATOR MOÏSE NDIONE I RADA MIĘDZYNARODOWA OGNISK MIŁOŚCI

Châteauneuf-de-Galaure, 7 maja 2020 r.

Po otrzymaniu wielokrotnych zapytań dotyczących ojca Georges’a Fineta Ojciec Moderator i Rada Międzynarodowa we wrześniu 2019 zdecydowali o powołaniu międzydyscyplinarnej i niezależnej komisji do zbadania jego sprawy.

Ogniska Miłości postawiły komisji następujące cele:

  • ustalić prawdę dotyczącą faktów zarzucanych o. Finetowi;
  • ocenić środki podjęte przez Ogniska Miłości w walce z nadużyciami seksualnymi;
  • przedstawić wszelkie użyteczne zalecenia.

Komisję badań, której przewodniczyła Françoise Gaussen, doktor teologii katolickiej, tworzyło osiem niezwiązanych z Ogniskami Miłości osób, reprezentujących różne, uzupełniające się dziedziny. Prowadziła badania przez 6 miesięcy, opierając się przede wszystkim na 143 świadectwach zebranych pomiędzy wrześniem 2019 a lutym 2020.

16 marca 2020 przedstawiła sprawozdanie Ojcu Moderatorowi Ognisk, o. Moïse’owi Ndione.

Władze Ognisk podają do publicznej wiadomości następujące informacje:

  1. Raport Komisji odsłania i udowadnia nieuporządkowane działania o. Fineta. Świadectwa obejmują okres od 1945 do 1983, awiększość z nich – od 1961. 26 kobiet, przede wszystkim dawne uczennice szkoły w Châteauneuf-de-Galaure, wówczas w wieku 10 – 14 lat, ujawniłonaganne zachowanie ojca Fineta podczas spowiedzi. W świadectwach jest mowa o bezpośrednim lub przez ubranie dotykaniu ciała oraz o natrętnychpytaniach dotyczących seksualności.Działania te wkraczały mocno w intymne życie dziewcząt i młodych kobiet i powodowały zranienia psychiczne i duchowe. 15 osób opowiadało o cierpieniach, które są żywe do dziś. Fakt, że te działania podejmowane były podczas spowiedzi, przez księdza, który miał duży autorytet duchowy wobec tych dziewcząt, zwiększa ich ciężar.
  2. Zwracając się do ofiar i do wszystkich Ognisk Miłości ojciec Moïse Ndione deklaruje:

„Moja myśl biegnie najpierw do osób, które stały się ofiarami. Dziękuję im za odważną decyzję o złożeniu świadectwa przed Komisją, która ożywiła bolesną pamięć o przeżytej traumie. W imieniu Ognisk Miłości pragnę pokornie prosić je o przebaczenie i szukać z nimi najlepszego sposobu przezwyciężenia traumy. Istotne jest poszukiwanie prawdy:zarówno ze względu na ofiary, jak i jej znaczenie dla wysiłku odnowy Ognisk”.

  1. Ogniska Miłości potępiają całkowicie działania ojca Fineta, które mocno naruszają prawo i szacunek wobec osób. Przyznają, że odsłonięta prawda wywołuje wielki ból w ofiarach, w członkach Ognisk Miłości i we wszystkich, którzy znali i szanowali ojca Fineta jako założyciela Ognisk, rekolekcjonistę czy wychowawcę.
  2. Komisja wspomina także o 9 świadectwach podających fakty, które oskarżają też inne osoby. W zakończeniu dokumentu, który jest syntezą prac Komisji (dostępny w języku angielskim, francuskim, hiszpańskim) Ogniska podają szczegóły powyższych przypadków, które miały miejsce od 1950.

Ogniska podają szczegóły powyższych przypadków, które miały miejsce od 1950.

Raport Komisji podkreśla, że działania prewencyjne i związane z popełnionymi nadużyciami podjęte w Ogniskach i w instytucjach im podległych, są zgodne z normami ustalonymi przez Kościół. Komisja podkreśla jednak konieczność wzmocnienia skuteczności tych działań, szczególnie poprzez zmianę struktury komórki do walki z pedofilią i wszystkimi formami nadużyć, powołanej w czerwcu 2017.

Raport Komisji ocenia również działania, których celem jest walka i prewencja w instytucjach szkolnych. Podkreśla, że działania podjęte w szkołach w Châteauneuf-de-Galaure są zgodne z normami ustanowionymi przez kierownictwo „l’EnseignementCatholique”. Opierając się na audytach i wizytacjach szkół,Komisja ocenia pozytywnie środki zastosowane w edukacji.

Ogniska Miłości zapewniają o swoim mocnym i zdecydowanym zaangażowaniu w popieranie walki przeciw wszystkim formom nadużyć we wspólnotach i instytucjach im podległych. Działania te polegają nie tylko na wzmacnianiu istniejących przedsięwzięć, ale także na kontynuowaniu i intensyfikowaniu pracy nad życiem wspólnotowym, zwłaszcza zaś sprawowaniem władzy wewnętrznej we wspólnocie.

Ogniska Miłości podjęły niezwłocznie następujące postanowienia:

  1. Aby dokończyć dochodzenie rozpoczęte przez Komisję, Ogniska powierzą niezależnej instytucji profesjonalnej ogólny audyt Ognisk Miłościi wszystkich ich aktywności. Celem tego audytu będzie określenie przyczyn(strukturalnych lub kulturowych) dysfunkcji, nadużyć i nieprawidłowości, jeśli takie miały miejsce.
  2. Aby kontynuować walkę i prewencję, a zwłaszcza, by móc lepiej przyjmować nowe świadectwa i prawdę w nich zawartą,Komórka do walki z pedofilią i wszelkimi formami nadużyć zostanie zrestrukturyzowana.
  3. Ogniska Miłości zdecydowały o stworzeniu komisji teologicznej, która zajmie się nauczaniem ojca Fineta w świetle nowo poznanych faktów. Z pomocą kompetentnych osób z zewnątrz,Ogniska powinny przyjrzeć się spuściźnie ojca Fineta, by odrzucić to wszystko, co nie jest właściwe dla życia wspólnotowego, zwłaszcza w kwestii rozumienia i przeżywania misji księży w Ogniskach i ogólniej – autorytetu.

Co do przyszłości naszych wspólnot ojciec Moïse Ndione deklaruje:

„Weszliśmy na drogę reformy. Wzywam wszystkich członków – księży i świeckich – aby wzięli udział w niezbędnych pracach nad wspólnym pogłębieniem rozumienia naszego powołania i naszej misji. Wyrażamy życzenie kontynuowania tej pracy w Kościele, w relacji z biskupami diecezji, w których działają Ogniska, pod kierunkiem kongregacji ds. Świeckich, Rodziny i Życia”.